Chính sách bảo mật

Không hỗ trợ nếu sai pass sau quá 24h sau khi mua.
Không bảo hành via xmdt khi vừa mua bị 902 mà tự ý ấn kháng.
Via limit 250$ chỉ bao log check, không bao tụt.
Không bảo hành với via tự back pass, không bảo hành checkpoint mail với via đổi pass qua facebook.com/hacked.